ระบบลงทะเบียนออนไลน์
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
  
เข้าระบบ
กรุณาใส่รหัสให้ถูกต้อง
 UserName
 Password
 
   
 กลับสู่หน้าหลัก สปสช.
 
 

ประกาศ

เรียน ผู้ใช้งานในระบบลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) ทุกท่าน

       ตามที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปรับปรุงระบบลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (UC) ให้รองรับกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และพรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยให้ประชาชนแสดงบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ในการลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ พร้อมทั้งป้องกันการลงทะเบียนโดยประชาชนไม่ได้ลงทะเบียนด้วยตนเอง นั้น

       ในการนี้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบการลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM2) เรียบร้อยแล้ว ซึ่งจะเปิดใช้งานระบบการลงทะเบียนฯ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์เริ่มวันที่ 1 ธันวาคม 2564 2564 สามารถศึกษาการเตรียมความพร้อมและการใช้ระบบการลงทะเบียนฯ ERM2 ได้ที่

      1. คู่มือการใช้ www.nhso.go.th/บริการออนไลน์/ดาวน์โหลด/เอกสารบรรยายการประชุม/คู่มือการใช้งานระบบลงทะเบียนด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM2)
      2. คลิปวีดีโอการสอน www.nhso.go.th/สื่อสารองค์กร/NHSO MEDIA แฟ้มภาพข่าว/วีดีโอ/คลิปสอนโปรแกรมลงทะเบียน ERM2

       ทั้งนี้ระบบลงทะเบียน Enrollment : ERM เดิมยังสามารถเข้าใช้งานได้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยมีรายละเอียดแผนดำเนินงานตามตารางด้านล่าง

รายละเอียดแผนการดำเนินงาน

วันที่บังคับใช้

รายละเอียดงาน

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564

1.หนังสือแจ้งเวียน เปิดใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM-EFORM) ให้ สปสช.เขต / สสจ. / หน่วยบริการ ทุกแห่ง

2. Download หนังสือแจ้งเวียนได้ที่เว็บไซต์ สปสช. “www.nhso.go.th/บริการออนไลน์/ดาวน์โหลด/เอกสารบรรยายการประชุม/หนังสือเปิดการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM2)”

3. Download วีดีโอการใช้งานโปรแกรมได้ที่เว็บไซต์ สปสช. “www.nhso.go.th/สื่อสารองค์กร/NHSO MEDIA แฟ้มภาพข่าว/วีดีโอ/คลิปสอนโปรแกรมลงทะเบียน ERM2”

วันที่ 10-18 พฤศจิกายน 2564

ประชุมชี้แจงพร้อมอบรมการใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM2)
วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565

เปิดใช้งานระบบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM2) ใช้งานคู่ขนานกับระบบเดิม

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

ปิดระบบการลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ (ERM) เดิม และใช้ระบบลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการหรือเปลี่ยนหน่วยบริการประจำ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (ERM-EFORM) เพียงระบบเดียว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

 

 
 
 

2545 เริ่มระบบการเชื่อมต่อฐานข้อมูลประชากร ระหว่าง สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง
และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  
Version 8.95x Version
31/1/ 2565 [No. DR-WEB-005 ]